กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านอินเตอร์เน็ต

ธรรมศึกษาทุกชั้น - ทุกช่วงชั้น

สอบวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว    หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว

ติดต่อสำนักงาน

ติดขัดปัญหาประการใด โปรดติดต่อหมายเลข
๐-๒๖๖๒-๘๕๘๕ (อัตโนมัติ ๙ หมายเลข)