กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านอินเตอร์เน็ต

นักธรรมชั้นตรี

สอบวันที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นตรีกระทู้วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.
นักธรรมชั้นตรีธรรมวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.
นักธรรมชั้นตรีพุทธวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.
นักธรรมชั้นตรีวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.

นักธรรมชั้นโท-เอก

สอบวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นโทกระทู้วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทพุทธวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นโทวินัยวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกกระทู้วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกพุทธวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐ น.
นักธรรมชั้นเอกวินัยวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐ น.

ธรรมศึกษาทุกชั้น - ทุกช่วงชั้น

สอบวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

วิธีพิมพ์ข้อสอบปรนัยเป็นกระดาษยาว/Legal/F14

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
ธรรมศึกษาชั้นตรีกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีพุทธวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นตรีวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๒๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทพุทธวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นโทวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๒๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกกระทู้วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกพุทธวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๕ น.        
ธรรมศึกษาชั้นเอกวินัยวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๒๐ น.        

ติดต่อสำนักงาน

ติดขัดปัญหาประการใด โปรดติดต่อหมายเลข
๐-๒๖๒๙-๔๓๐๐-๔ (อัตโนมัติ ๕ หมายเลข)